Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

 

 

Apartmani&Vikendice je internet sajt (u daljem tekstu Sajt) namenjen za oglašavanje smeštaja putem postavljanja oglasa i komercijalnih poruka. Pravila i Uslovi korišćenja čine sastavni deo Sajta. Korisnicima se omogućava korišćenje Sajta isključivo na način pod kojima se pruža usluga informacionog društva. Korišćenjem Sajta kao pružaoca usluge informacionog društva i registracijom na isti, korisnici pristaju na Pravila i Uslove korišćenja. Sajt zadržava pravo promene ovih Pravila i Uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Poslovanje Sajta regulisano je Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o oglašavanju, Zakonu o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskim i srodnim pravima, kao i drugim pozivnopravnim propisima Republike Srbije.

Intrenet sajt www.apartmanivikendice.com ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Sajtu, kao i na celokupnom sadržaju istog uključujući tekst, audio i video materijal, slikovne i grafičke sadržaje, programski kod, te baze podataka.

Korisnicima Sajta smatraju se oglašivač, registrovani korisnik i posetilac.

Oglašivač je lice koje inicira postavljanje oglasa na osnovu zahteva koji prosleđuje Sajtu. Registrovani korisnik je lice koje se registruje na Sajtu, te ima mogućnost postavljanja komentara i ocena. Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Sajtu, bez prijavljivanja ili registrovanja na isti, pri čemu je svaki pristup besplatan.

Sajt postavlja oglas na osnovu zahteva oglašivača, uz koji isti prilaže formular u kojem su navedene karakteristike objekta koje će biti sadržane u oglasnoj poruci.

Korisnici putem kontakt telefona navedenog u oglasu ili opcije rezereviši smeštaj direktno i neposredno stupaju u kontakt sa oglašivačem smeštaja.

Oglašivač bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Sajt da sadržaj oglasne poruke prenese neodređenom broju lica na osnovu Zahteva za objavu podataka na Sajt, a Sajt zadržava pravo, ali ne i obavezu da bez prethodnog obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj korisnika, ukoliko nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju. Sajt zadržava pravo, ali ne i obavezu, da izvrši korekciju pravopisnih i gramatičkih grešaka, koje ni na koji način ne utiču na verodostojnost podataka iz oglasne poruke.

Korisnici prihvataju da im Sajt povremeno šalje obaveštenja koja se odnose na funkcionisanje Sajta, novosti i akcije, reklamna obaveštenja , kao i obaveštenja koja se tiču sadržaja istog Sajta.

Kako korisnici Sajt koriste na svoju sopstvenu odgovornost, Sajt ne garantuje za tačnost, istinitost i verodostojnost oglasne poruke. Imajući u vidu da se Sajt smatra prenosiocem oglasne poruke, te isti pruža uslugu oglašavanja putem Interneta na osnovu zahteva oglašivača, to Sajt ne odgovara za istinitost i verodostojnost podataka sadržanih u objavama, niti za kršenje autorskih i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine, a za koje odgovara isključivo oglašivač koji je inicirao objavu tačno određenog sadržaja, tačnije, oglašivač snosi, u smislu Zakona o oglašavanju, isključivu odgovornost za verodostojnost i tačnost podataka oglašenih na Sajtu, kao i za sadržaj, ispravnost i validnost, odnosno dozvoljenost oglasne poruke.

Sajt ne garantuje da će oglašivač, na osnovu čijeg zahteva je oglas postavljen biti kontaktiran povodom istog od strane korisnika i trećih lica.

Kako Sajt nije odgovoran za ponašanje drugih korisnika i trećih lica, za tačnost komentara, ocena i drugih sadržaja koje korisnici postave, odgovaraju korisnici koji su iste sadržaje uneli.

Sajt ne odgovara za privremeno nefunkcionisanje istog, kao i za tehničke greške i probleme koji mogu dovesti do kašnjenja, te pogrešne obrade elektronskih podataka, ali svakako zadržava mogućnost privremene nedostupnosti istog u cilju održavanja i unapređenja sistema.

Imajući u vidu sve gore navedeno, Sajt se oslobađa od odgovornosti za celokupnu štetu (materijalnu i nematerijalnu) koja može nastati u vezi korišćenja Sajta, uključujući (ali ne iscrpljujući) povrede u slučaju skrivenih nedostataka, kvara, prekida ili kašnjenja u radu, prenosu virusa, krađe, neovlašćenog pristupa ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, sve izuzev u slučaju namere ili gube nepažnje.

Za sve eventualne sporove između Sajta i korisnika, a vezano za korišćenje Sajta merodavno je pozitivno pravo Republike Srbije. Primarno postoji obaveza mirnog rešavanja spora, a ukoliko se u tome ne uspe, nadležan za rešavanje spora je stvarno nadležan sud u Beogradu.